Obsah

Územní plán

Územní plán je určitý druh územně plánovací dokumentace, která si klade za cíl racionalizaci prostorového a funkčního uspořádání území v krajině a jejího využití. Územní plán si klade za cíl nalézt takové předpoklady, které by umožnily další výstavbu a trvale udržitelný rozvoj spočívající v nalezení vyváženého stavu mezi zájmy životního prostředí, hospodářství a pro společenství lidí obývající dané území. Územní plán by se měl snažit naplnit potřeby současné generace tak, aby umožnil existenci a přežití i generací příštích.

Územní plánování

Územní plán Rohatec byl vydán usnesením Zastupitelstva obce Rohatec č. 15.2/3-Z18 ze dne 13. června 2018 formou opatření obecné povahy podle správního řádu, které nabylo účinnosti 30. června 2018. 

ÚP Rohatec tak nahradil doposud platný Územní plán obce Rohatec, schválený Zastupitelstvem obce Rohatec dne 13.06.2001, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou o závazných částech územního plánu obce Rohatec (s účinností ode dne 28.06.2001) včetně všech následně pořízených změn a je plně závazný pro rozhorování v území.

Změna č. 1 územního plánu Rohatec (pořizována zkráceným postupem ve smyslu § 55a a § 55b stavebního zákona)

Naturová hodnocení dle 45i - UP Rohatec Staženo: 58x

Změna č. 1 - návrh odůvodnění Staženo: 114x

Změna č. 1 - návrh výrok Staženo: 70x

Vyhodnocení předpokládaných vlivů Staženo: 44x

SEA hodnocení Staženo: 44x

1_01_Rohatec_ZM1_ZCU Staženo: 79x

1_02_Rohatec_ZM1_HLV Staženo: 123x

1_03_Rohatec_ZM1_ENG Staženo: 44x

1_04_Rohatec_ZM1_VOD Staženo: 47x

1_05_Rohatec_ZM1_VPS Staženo: 54x

2_01_Rohatec_ZM1_KOO Staženo: 73x

2_02_Rohatec_ZM1_SVZT Staženo: 44x

2_03_Rohatec_ZM1_ZPF Staženo: 51x

Územní plán obce Rohatec 2018

1.01 Výkres základního členění Staženo: 1,027x

1.02 Hlavní výkres Staženo: 1,920x

1.03 Energetika a veřejné komunikační sítě Staženo: 721x

1.04 Vodní hospodářství Staženo: 603x

1.05 Výkres veřejně prospěšných staveb Staženo: 698x

2.01 Koordinační výkres Staženo: 849x

2.02 Výkres širších vztahů Staženo: 617x

Stránka