Obsah

Územní plán

Územní plán je určitý druh územně plánovací dokumentace, která si klade za cíl racionalizaci prostorového a funkčního uspořádání území v krajině a jejího využití. Územní plán si klade za cíl nalézt takové předpoklady, které by umožnily další výstavbu a trvale udržitelný rozvoj spočívající v nalezení vyváženého stavu mezi zájmy životního prostředí, hospodářství a pro společenství lidí obývající dané území. Územní plán by se měl snažit naplnit potřeby současné generace tak, aby umožnil existenci a přežití i generací příštích.

Územní plánování

Územní plán Rohatec byl vydán usnesením Zastupitelstva obce Rohatec č. 15.2/3-Z18 ze dne 13. června 2018 formou opatření obecné povahy podle správního řádu, které nabylo účinnosti 30. června 2018. 

ÚP Rohatec tak nahradil doposud platný Územní plán obce Rohatec, schválený Zastupitelstvem obce Rohatec dne 13.06.2001, jehož závazná část byla vydána obecně závaznou vyhláškou o závazných částech územního plánu obce Rohatec (s účinností ode dne 28.06.2001) včetně všech následně pořízených změn a je plně závazný pro rozhorování v území.

Územní plán obce Rohatec 2018

2.03 Výkres ZPF Staženo: 502x

2.04 Výkres USES Staženo: 527x

Text odůvodnění Staženo: 1,083x

Text výroku Staženo: 750x

Návrh obsahu změny č. 1 Územního plánu Rohatce Staženo: 497x

Územní plán obce Rohatec 2001

Upravený návrh zadání uzemního plánu obce Rohatec Staženo: 1,217x

Občan a územní plánování Staženo: 1,074x

Územní plán obce Rohatec 6/2001 Staženo: 957x

Územní plán - změna č. 1 Staženo: 664x

Územní plán - změna č. 2 Staženo: 722x

Územní plán - změna č. 3 Staženo: 725x

Územní plán - změna č. 4a Staženo: 685x

Územní plán - změna č. 4b Staženo: 843x

Územní studie

Územní studie - Padělky - Koordinační výkres Staženo: 113x

Stránka