Obsah

Realizované projekty a dotační akce

 

Využití srážkových vod v Obci Rohatec, Fotbalový areál, na parc.č. 43/1, 41/1, 41/2, 42, 45/6, 44/1, k.ú. Rohatec

Využití srážkových vod v Obci Rohatec, Mateřská škola, na parc.č. 1500/2, 1500/3 v k.ú. Rohatec

 

Využití srážkových vod v Obci Rohatec, Kultirní dům, na parc.č. 2530, 2531, 2532, 2533 v k.ú. Rohatec

Revitalizace a stavební úpravy kulturního domu Rohatec

Dotace

 

Zavedení systému domácího kompostování v obci Rohatec

Dotace

 

Hasičské vybavení pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Rohatec

Poskytovatel dotace:

Jihomoravský kraj

Dotační program:

Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje pro rok 2021

Výše dotace:

100 000 Kč

Termín realizace:

05 - 08/2021

 

 

 

 

Hasičská technika pro JSDH Rohatec

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_076/0010968

Primárním cílem projektu je zvýšit připravenost a akceschopnost zásahové Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Rohatec, jakožto jedné z hlavních složek IZS, při řešení a řízení rizik a katastrof, které jsou spojovány se změnou klimatu a s extrémními suchy v dané oblasti, zaznamenávanými v posledních letech. Plánovaného cílového stavu bude dosaženo pořízením cisternové stříkačky CAS 30 9000/540 S2VH, která bude primárně využívána zásahovou Jednotkou sboru dobrovolných hasičů obce Rohatec.

Způsobilé výdaje:     6 118 000 Kč

Výše dotace:              95%

Realizace projektu: 1.12.2018 – 30.11.2020

 

HASIČSKÁ TECHNIKA PRO JEDNOTKU SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ OBCE ROHATEC

Poskytovatel dotace:

Jihomoravský kraj

Dotační program:

Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje na období 2017 – 2020, rok 2020

Výše dotace:

1 000 000 Kč

Termín realizace:

02/2020 – 11/2020

 

  

 

    

 

Výsadby zeleně u Sběrného dvora v Rohatci 

Poskytovatel dotace:

Jihomoravský kraj

Dotační program:

Podpora boje proti suchu, zadržení vody v krajině a následná péče o zeleň na území Jihomoravského kraje v roce 2020

Dotační titul:

Boj proti suchu a zadržení vody v krajině

Výše dotace:

331 712 Kč

Termín realizace:

07/2020 – 11/2020


 

 

Cyklostezka Rohatec, centrum obce – část Kolonie, II. etapa 

Poskytovatel dotace:

Jihomoravský kraj

Dotační program:

Individuální dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 2020

Výše dotace:

250 000 Kč

Termín realizace:

02/2020 – 11/2020


 

Sad starých  odrůd v Rohatci 

Poskytovatel dotace:

Ministerstvo životního prostředí

Dotační program:

Program péče o krajinu v roce 2020 – Podprogram pro zlepšení dochovaného přírodního a krajinného prostředí

Výše dotace:

48 400 Kč

Termín realizace:

09/2020 - 11/2020


 

 

Objekt ZŠ a MŠ v obci Rohatec, hospodaření s dešťovou vodou

CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_119/0011027

Předmětem projektu je výstavba retenčních nádrží, které budou vybudovány za účelem zachytávání dešťové vody na obecních budovách (budova základní a mateřské školy) a následně bude voda využívána k zálivce zelených ploch v jejich okolí a přilehlém parku. Realizací projektu dojde k zadržení vody o objemu 50 m3. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

Způsobilé výdaje:   2.775.842,37 Kč

Výše dotace:           85 %

Délka realizace:      9. 10. 2020 - 23. 12. 2020

 

Rozšíření kapacity Mateřské školy obce Rohatec

CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0010187

 

 

Příměstské tábory Rohatec

CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014392

Projekt je zaměřen na realizaci příměstských táborů v obci Rohatec a řeší problém umístění a péči dětí zaměstnaných rodičů v průběhu letních prázdnin. Hlavním cílem projektu je rozšíření a zkvalitnění nabídky cenově dostupných služeb v péči o děti v době letních prázdnin. Tábory v Rohatci budou probíhat v letech 2020 ,2021, 2022, každý rok ve třech turnusech. Jeden turnus je po dobu 5-ti pracovních dní. Tábor bude pro děti od 7 do 12 let. Maximální počet dětí na jednom turnusu je 20.

Způsobilé výdaje: 617 687,50 Kč.

Výše dotace: 100 %

Délka realizace: 1. 4. 2020 – 30.11.2022

 

 

Stavební úpravy a přístavba k ZŠ Rohatec, ul. Školní 742 Rohatec

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003719

Obsahem projektu je dvoupodlažní přístavba ke stávající budově základní školy, ve které budou umístěny dvě odborné učebny včetně zázemí (kabinetů). Dále je obsahem projektu vnitřní vybavení těchto učeben, a to nejen potřebným nábytkem, tak také odbornou technikou a pomůckami k zajištění kvalitní výuky v daných klíčových kompetencích -  technické a řemeslné obory a přírodní vědy.

Způsobilé výdaje: 8 486 627 Kč.

Výše dotace: 95 %

Délka realizace: 1. 1. 2015 – 31.5.2020

     

  

  

 

   

Zvýšení kvality vzdělávání v ZŠ Rohatec

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0010967

Cílem realizovaného projektu je pořízení vybavení do dvou nově vzniklých učeben v Základní škole Rohatec, které jsou zaměřeny na přírodní vědy a technické a řemeslné obory.

Způsobilé výdaje: 273 392 Kč.

Výše dotace: 95 %

Délka realizace: 1.1.2019 – 31.5.2020


   

 

 

Obnova a doplnění výstroje a výzbroje hasičů

Reg. č.:

052809/18/OKH

Poskytovatel dotace:

Jihomoravský kraj

Dotační program:

Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí JMK 2017-2020

Výše dotace:

52.000,- Kč

Termín realizace:

05/2018 – 12/2018

 

 

Program rozvoje obce Rohatec na období 2019–2025

Výsledky dotazníkového šetření

Prezentace

Prezentace výsledků ke stažení

 

Efektivní veřejná správa obce Rohatec - cesta blíže k občanům
Reg. č.: CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002921               
Poskytovatel dotace: Evropský sociální fond
Operační program: Zaměstnanost
Prioritní osa: Efektivní veřejná správa
Výše dotace: 1.029.400,- Kč
Termín realizace: 1/2017 - 11/2018

 

 

Bezbariérové chodníky Rohatec - trasa A a rekonstrukce přechodů ul. Hodonínská
Reg. č.: 4666/SFDI/220073/8691/2017
Poskytovatel dotace: Státní fond dopravní infrastruktury
Dotační program: Zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy
Výše dotace: 5.921.000,- Kč
Termín realizace: 10/2017 - 1/2018

 

 

Pořízení mobilního pódia
Reg. č.: 041222/16/OKH
Poskytovatel dotace: Jihomoravský kraj
Dotační program: Individuální dotace JMK
Výše dotace: 300.000,- Kč
Termín realizace: 10/2016 - 3/2017
 

 

Sportovní areál Rohatec
Reg. č.: CZ.1.11/3.3.00/36.01532 
Poskytovatel dotace: Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod
Operační program: ROP NUTS 2 Jihovýchod
Prioritní osa: Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel
Výše dotace: 7.672.900,- Kč
Termín realizace: 1/2015 - 5/2015