Rohatec - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

  • 1. Název
    Obec Rohatec
  • 2. Důvod a způsob založení

    Obec Rohatec jako základní územně samosprávný celek je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu.

    Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

    Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy.

    V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra ČR.

  • 3. Organizační struktura
  • 4. Kontaktní spojení
    Květná 359 / 1
    69601 Rohatec
    Obecní úřad: 518 359 230
    starosta: 518 359 508
    Starosta: 602 654 797
    E-mail: podatelna@rohatec.cz
    WWW: www.rohatec.cz
    ID Datové schránky: je6bbru
    • 4.1 Kontaktní poštovní adresa
      Květná 359 / 1
      69601 Rohatec
    • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
      Květná 359 / 1
      69601 Rohatec
    • 4.3 Úřední hodiny
      pondělí7:30 – 11:0013:00 – 16:30
      středa7:30 – 11:0013:00 – 16:30
      pátek7:30 – 11:00
    • 4.4 Telefonní čísla
      Obecní úřad: 518 359 230
      starosta: 518 359 508
      Starosta: 602 654 797
    • 4.5 Adresa internetové stránky
      www.rohatec.cz
    • 4.6 Adresa podatelny

      Květná 359/1

      696 01 Rohatec

      Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk.

    • 4.7 Elektronická adresa podatelny
      podatelna@rohatec.cz
    • 4.8 Datová schránka
      ID Datové schránky: je6bbru
  • 5. Případné platby lze poukázat
    Číslo účtu: 23327671/0100 (Komerční banka, a.s.)
  • 6. IČO
    00488526
  • 7. Plátce daně z přidané hodnoty
    DIČ: CZ00488526
  • 8. Dokumenty
  • 9. Žádosti o informace

    Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4.1).

    Za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu obce (viz bod 4.7) nebo do datové schránky obce (viz bod 4.8). 

  • 10. Příjem podání a podnětů

    Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na obecním úřadě obce v úředních hodinách. 

    Písemné podněty je třeba adresovat na adresu obecního úřadu (viz. bod 4.1).

    Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu obce (viz. bod 4.7) nebo na datovou schránku obce (viz. bod 4.8).

  • 11. Předpisy
    • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

      Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

      Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky.

      Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

      Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

      Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

      Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

      Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

      Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

    • 11.2 Vydané právní předpisy

      Právní předpisy obce jsou dostupné na internetových stránkách obce, odkaz Vyhlášky a nařízení.

      Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.

  • 12. Úhrady za poskytování informací
    • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

      Sazebník úhrad za poskytování informací

    • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

      V průběhu posledních dvou let nebylo rozhodnutí o výši úhrad za poskytování informací nadřízeným orgánem přezkoumáváno.

  • 13. Licenční smlouvy
    • 13.1 Vzory licenčních smluv

      Vzor licenční smlouvy (396.07 kB)

    • 13.2 Výhradní licence

      Obec v této době nemá uzavřenu žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.

  • 14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím
  • Poskytnuté informace

    Poskytnutí informace - 1/2021 (12.61 kB)

    Poskytnutí informace - 1/2022 (105.75 kB)

    Poskytnutí informace - 2/2022 (396.14 kB)

    Poskytnutí informace - 3/2022 (406.17 kB)

    Poskytnutí informace - 4/2022

    Poskytnutí informace - 5/2022 (132.24 kB)

     

     

     

  • Popisy úkonů orgánu veřejné moci - životní situace
    Návody pro řešení životních situací
  • Formuláře
    Formuláře
  • Opravné prostředky

    Co když orgán žádosti nevyhoví

    Odvolání

    • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
    • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
    • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
    • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
    • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

    Stížnost

    • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
      1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
      2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
      3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
      4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
    • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
    • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
      1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
      2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
    • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
    • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
    • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
    Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.