Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Obec Rohatec
Rohatec

Povinné informace

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Obec Rohatec

Obec Rohatec jako základní územně samosprávný celek je založena na základě ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jako základní územně samosprávný celek dle čl. 99 tohoto právního předpisu.

Základním právním předpisem pro činnost obcí je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy.

V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra ČR.

Květná 359 / 1
69601 Rohatec
Obecní úřad: 518 359 230
starosta: 518 359 508
Starosta: 602 654 797
E-mail: podatelna@rohatec.cz
WWW: www.rohatec.cz
ID Datové schránky: je6bbru
 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Květná 359 / 1
  69601 Rohatec
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Květná 359 / 1
  69601 Rohatec
 • 4.3 Úřední hodiny

  pondělí7:30 – 11:0013:00 – 16:30
  středa7:30 – 11:0013:00 – 16:30
  pátek7:30 – 11:00
 • 4.4 Telefonní čísla

  Obecní úřad: 518 359 230
  starosta: 518 359 508
  Starosta: 602 654 797
 • 4.5 Adresa internetové stránky

 • 4.6 Adresa podatelny

  Květná 359/1

  696 01 Rohatec

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk.

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

 • 4.8 Datová schránka

  ID Datové schránky: je6bbru
Číslo účtu: 23327671/0100 (Komerční banka, a.s.)
00488526
DIČ: CZ00488526

Písemné žádosti o informace lze adresovat na adresu obecního úřadu (viz bod 4.1).

Za písemnou žádost o informaci se považuje také žádost podaná elektronicky bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu obce (viz bod 4.7) nebo do datové schránky obce (viz bod 4.8). 

Ústní žádosti a stížnosti lze podávat na obecním úřadě obce v úředních hodinách. 

Písemné podněty je třeba adresovat na adresu obecního úřadu (viz. bod 4.1).

Elektronické podněty je třeba adresovat na elektronickou podatelnu obce (viz. bod 4.7) nebo na datovou schránku obce (viz. bod 4.8).

 • 11.1 Nejdůležitější používané předpisy

  Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

  Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky.

  Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

  Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

  Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.

  Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

  Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

  Úplné znění právních předpisů je dostupné na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

 • 11.2 Vydané právní předpisy

  Právní předpisy obce jsou dostupné na internetových stránkách obce, odkaz Vyhlášky a nařízení.

  Právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.

 • 12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

 • 12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

  V průběhu posledních dvou let nebylo rozhodnutí o výši úhrad za poskytování informací nadřízeným orgánem přezkoumáváno.

 • 13.1 Vzory licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  Obec v této době nemá uzavřenu žádnou smlouvu o poskytnutí výhradní licence.

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2023

Dokument_20240201_094802.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 158,24 kB
Staženo: 24×

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2022

Dokument_20230217_075656.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 163,24 kB
Staženo: 81×

Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2021

Dokument_20220221_101233.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 166,22 kB
Staženo: 156×

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

Obecní úřad

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Mohlo by Vás zajímat