Obsah

Logo

 

Příměstské tábory červenec 2022

Proč pořádáme denní tábory pro děti?

Obec Rohatec získala dotace z Operačního programu Zaměstnanost na pořádání příměstských táborů. Hlavním smyslem uspořádání příměstských táborů pro děti je pomoci jejich zákonným zástupcům s péčí o děti v době školních prázdnin a umožnit jim věnovat se svému zaměstnání nebo jeho hledání. Nezbytnou podmínkou spolufinancování táborů z prostředků Operačního programu Zaměstnanost je tedy doložení vazby na trh práce u obou zákonných zástupců dítěte.

 

Pro jaké děti jsou příměstské tábory určeny?

Příměstské tábory jsou určeny pro děti ve věku 7 – 12 let, jejichž oba zákonní zástupci v době konání tábora splňují jednu z podmínek:
- jsou zaměstnaní (mají uzavřenou pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce),
podnikají, jsou OSVČ,
- jsou nezaměstnaní, jsou vedeni v evidenci Úřadu práce a aktivně si zaměstnání hledají,
- jsou v procesu vzdělávání nebo se rekvalifikují,

Na příměstský tábor mohou přihlásit děti také zákonní zástupci, z nichž je jeden na mateřské dovolené a prarodiče, kteří mají na prázdninách své vnuky, vnučky.

Tábory jsou určeny převážně pro rodiče a jejich děti, jejichž trvalé bydliště je v Rohatci, popřípadě blízkém okolí na území MAS Jižní Slovácko. 

Dále své děti mohou přihlásit rodiče, kteří bydlí nebo i jen pracují v oblasti MAS Jižní Slovácko - viz. mapa oblasti.

Mapa

 

Jaké tábory vám nabízíme?

 

Tajemství komnat a klíčů (turnus č. 1)

Termín: 11. - 15. července 2022

Počet dětí: 20

Účastnický poplatek: 1.800 Kč

Máš rád tajemství a rád luštíš hádanky? Máme připravenou celotáborovou hru, která tě zavede do různých míst a budov v Rohatci, kde po splnění úkolu získáš klíč potřebný k nalezení pokladu. Odpoledne jsou na programu výtvarné a sportovní činnosti dle vlastního zájmu.

 

Kreativní (výtvarný) a tenisový (turnus č. 2)

Termín: 18. - 22. července 2022

Počet dětí: 20

Účastnický poplatek: 1.800 Kč

Patříš k těm, kteří se nemohou rozhodnout mezi sportem a tvořením? Tento tábor je ideální jak pro nadšené umělce (vyzkoušíš si zajímavé výtvarné techniky), tak je vhodný pro milovníky pohybu včetně tenisových začátečníků. Za své tvoření a sportování získáš táborové peníze, které můžeš proměnit za zajímavé odměny.

 

Zázraky přírody (turnus č. 3)

Termín: 25. - 29. července 2022

Počet dětí: 20

Účastnický poplatek: 1.800 Kč

Miluješ zvířata a zajímáš se o přírodu? Chtěl by sis vyzkoušet starat se o zvířátko? Přidej se k nám a naučíš se pečovat o domácí mazlíčky, společně budeme pozorovat svět hmyzu pod lupou i mikroskopem a na našich vycházkách po okolí Rohatce objevíme malé i velké zázraky přírody. Během dne zbude dostatek času na tvoření z přírodnin či pohybové aktivity.

 

Jak budou tábory probíhat?

Tábor se uskuteční v nejbližším okolí ZŠ a MŠ Rohatec, nebo bude vycházka po okolí, popř. výlet. Stravování dětí (svačina, oběd, svačina, pitný režim) bude zajištěno z kuchyně Základní školy v Rohatci. Tábor bude každý den probíhat od 7:00 hod. do 16:00 hod.. Příchod dětí bude probíhat od 7:00 hod. do 8:00 hod. a vyzvedávání od 15:30 hod. do 16:00 hod. 

Na kolik táborů mohu děti přihlásit?

Přihlásit je možné všechny děti rodičů, kteří splňují výše uvedené podmínky. Jedno dítě může být přihlášeno na max. 2 tábory v rámci letních školních prázdnin v daném roce, v případě volných kapacit lze akceptovat i přihlášku na více táborů.

Mohu mít nějakou slevu na platbu za tábor?

Můžete mít slevu z platby za tábor vždy v jednom z turnusů, pokud na něj přihlásíte vaše dvě nebo více dětí. První dítě platí 1.800 Kč, druhé a další pak 1.500 Kč.

Příměstské tábory a mimořádná a krizová opatření v souvislosti s Covid-19

 

Obec Rohatec jako pořadatel všech výše uvedených táborů průběžně vyhodnocuje mimořádná a krizová opatření Vlády ČR, případně Ministerstva zdravotnictví ve vztahu k organizačním a hygienickým podmínkám pořádání denních táborů pro děti. V případě, že vzhledem k aktuálně platným opatřením nebude možné některé tábory uskutečnit, budou všem zákonným zástupcům přihlášených dětí vráceny uhrazené poplatky v plné výši. Pořadatel si vyhrazuje právo akci zrušit.

 

Zákonní zástupci v den nastoupení dítěte na tábor předají vedoucímu vyplněný formulář INFORMACE O DÍTĚTI, kde bude i PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI, ve kterém zákonný zástupce uvádí, že dítě je v současné době plně zdravotně způsobilé k účasti na akci, nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmy) a není mu známo, že by během 14 kalendářních dnů před zahájením akce přišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním vč. onemocnění COVID-19 nebo podezřelou z nákazy infekčním onemocněním vč. onemocnění COVID-19. Dítěti není nařízeno karanténní opatření. Zákonný zástupce se zavazuje zajistit, že dítě bude v průběhu tábora dodržovat případně stanovená hygienická opatření.

 

Jak přihlásím své dítě na tábor?

 

  1. Napište na e-mail: rohatec.tabor@gmail.com. V předmětu e-mailu uveďte turnus a jméno dítěte (např. turnus č. 2, Pavel Novák). Do zprávy sdělte jméno a telefonní kontakt na zákonného zástupce, turnus a název tábora, jméno dítěte a jeho datum narození (slouží pro průkazné vytvoření pořadníku). Emailem dostanete odpověď, zda máte rezervované místo.
  2. Vyplňte Přihlášku dítěte (ke stažení na internetových stránkách obce) a musí ji podepsat oba zákonní zástupci. Současně si oba zákonní zástupci vyřídí potvrzení formuláře o vazbě na trh práce, a to buď u svého zaměstnavatele, u poskytovatele vzdělávání či rekvalifikace, nebo na Úřadu práce. Osoby samostatně výdělečně činné požádají o vystavení potvrzení na příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení (Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce najdete na internetových stránkách Obce Rohatec), dále Všeobecné podmínky pro Příměstské tábory Rohatec (ke stažení rovněž na internetových stránkách obce).

Tyto dokumenty odevzdejte do schránky na Obecním úřadě Rohatec nebo zašlete poštou na OÚ Rohatec i s Přihláškou dítěte nejpozději do 1. 6. 2022. Na obálku napište TÁBOR.

  • 1x Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce

1x kopii rozsudku soudu o svěření dítěte do péče

  1. Uhradíte účastnický poplatek v ceně uvedené výše u názvu akce (u druhého dítěte se slevou) na účet  23327671/0100 (Komerční banka, a.s.) do termínu 15. 6. 2022!!!

VS 3117    SS první turnus 12022 (SS – specifický symbol uveďte dle turnusu)

VS 3117    SS druhý turnus 22022

VS 3117   SS třetí turnus 32022 

  •  
  1. S ohledem na podmínky dotace z Operačního programu Zaměstnanost musíme bohužel trvat na dodání všech výše požadovaných dokumentů a nemůžeme akceptovat zaslání kopií nebo scanů dokumentů. Pokud nebudou včas dodány dokumenty nebo zaslaná platba na účet, musíme bohužel nabídnout místo dalšímu zapsanému účastníkovi.
  2. Teprve ve chvíli, kdy obdržíme ORIGINÁLY Přihlášky dítěte, Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce od obou zákonných zástupců dítěte a platbu na účet, je registrace potvrzena a místo závazně rezervováno.

 

Co bude třeba odevzdat při nástupu na tábor vedoucímu tábora?

 

- vyplněný a podepsaný dokument INFORMACE O DÍTĚTI (zahrnuje kontakty na zákonné    

   zástupce, potvrzení o bezinfekčnosti, informace o zdravotním stavu dítěte, informace

   k vyzvedávání/odchodu dítěte z tábora),
- kopii kartičky zdravotní pojišťovny,
- Smlouvu o poskytování služeb péče o dítě na akci, kterou obdržíte po přihlášení dítěte na 

  váš e-mail, tento dokument vytiskněte 2x a přineste podepsaný oběma zákonnými

  zástupci.

 

Co má mít dítě s sebou na tábor?

- oblečení vhodné vzhledem k počasí, místu konání a programu tábora,
- vhodnou obuv dle počasí a uvážení,

- batůžek,

- láhev na vodu viditelně podepsanou.

- obuv s bílou nebo průhlednou podrážkou na aktivity do tělocvičny (v jiné obuvi nebude dítě na aktivity v tělocvičně vpuštěno)
 

Základní pravidla:

- zákonný zástupce nebo osoba uvedená v dokumentu INFORMACE O DÍTĚTI dítě

  přivede/odvede každý den konání tábora osobně, případně způsobem popsaným

  v dokumentu INFORMACE O DÍTĚTI,
- v případě, že se dítě daný den nebude moci tábora zúčastnit, řádně jej telefonicky omluví,

  a to nejdéle do 8:00 hod. daného dne u pořadatele tábora, účastnický poplatek  

  je v případě krátkodobé nepřítomnosti nevratný,
- v případě zrušení účasti dítěte ze strany zákonného zástupce do 14 kalendářních dnů

   před zahájením tábora může být účastnický poplatek vrácen pouze ve snížené výši 50%,

- v případě zrušení účasti dítěte ze strany zákonného zástupce 14 a méně kalendářních dnů

  před zahájením tábora účastnický poplatek nemusí být vrácen vůbec,
- dítě je povinno dbát pokynů vedoucích,
- dítě je povinno dodržovat hygienická opatření stanovená pořadateli tábora,
- dítě nesmí opustit vymezený prostor bez souhlasu vedoucích,
- dítě musí být ohleduplné k ostatním dětem a okolí a být slušné,
- dítě nesmí na tábor vnášet nebezpečné předměty (zbraně a podobně).

Porušení těchto podmínek může vést k vyloučení dítěte z tábora bez nároku na vrácení účastnického poplatku.

Za cenné předměty nepřebírají organizátoři odpovědnost.

 

KONTAKTNÍ OSOBA

 

Jana Gajdová  (úterý od 16:00 hod., středa od 9:00 do 13:00 hod.)– vedoucí tábora

Tel.: +420 728 932 058, e-mail: rohatec.tabor@gmail.com