Obsah

Příměstské tábory červenec 2023

Obec Rohatec bude organizovat v letošním roce dva příměstské tábory pro děti ve věku od 7 do 12 let.

 

Jaké tábory vám nabízíme?

Přírodovědně – tvořivý  (turnus č.1)

Termín: 10.7. - 14.7.2023

Účastnický poplatek: 2.200 Kč

Přírodovědně tvořivý tábor je zaměřený na poznávání zajímavostí o přírodě hravou formou a v přírodě a tvoření z přírodnin. Nebudou chybět také jednoduché sportovní aktivity. Děti také pojedou na celodenní výlet spojený s poznáváním přírodních krás.

 

Sportovně – tvořivý  (turnus č.2)

Termín: 17.7. - 21.7.2023

Účastnický poplatek: 2.200 Kč

Děti se seznámí hravou formou se sportovními aktivitami, které se mohou provádět na sportovním hřišti u Základní školy v Rohatci. Děti si budou moci v dílničkách vytvořit různé výrobky. Také pojedou na sportovně zaměřený celodenní výlet.

Jak bude tábor probíhat?

Tábor se uskuteční v nejbližším okolí ZŠ a MŠ Rohatec nebo bude vycházka po okolí, popř. výlet. Stravování dětí (svačina, oběd, svačina, pitný režim) bude zajištěno z kuchyně Základní školy v Rohatci. Tábor bude každý den probíhat od 7:00 hod do 16:00 hod.  Příchod dětí bude probíhat od 7:00 hod do 8:00 hod a vyzvedávání od 15:30 hod do 16:00 hod. 

Na kolik táborů mohu děti přihlásit?

Jedno dítě může být přihlášeno na oba tábory.

 

Příměstské tábory a mimořádná a krizová opatření v souvislosti s Covid-19

 

Obec Rohatec jako pořadatel všech výše uvedených táborů průběžně vyhodnocuje mimořádná a krizová opatření Vlády ČR, případně Ministerstva zdravotnictví ve vztahu k organizačním a hygienickým podmínkám pořádání denních táborů pro děti. V případě, že vzhledem k aktuálně platným opatřením nebude možné některé tábory uskutečnit, budou všem zákonným zástupcům přihlášených dětí vráceny uhrazené poplatky v plné výši. Pořadatel si vyhrazuje právo akci zrušit.

 

Zákonní zástupci v den nastoupení dítěte na tábor předají vedoucímu vyplněný formulář PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI, ve kterém zákonný zástupce uvádí, že dítě je v současné době plně zdravotně způsobilé k účasti na akci, nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmy) a není mu známo, že by během 14 kalendářních dnů před zahájením akce přišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním vč. onemocnění COVID-19 nebo podezřelou z nákazy infekčním onemocněním vč. onemocnění COVID-19. Dítěti není nařízeno karanténní opatření. Zákonný zástupce se zavazuje zajistit, že dítě bude v průběhu tábora dodržovat případně stanovená hygienická opatření.

 

Jak přihlásím své dítě na tábor?

  1. Napište na e-mail: rohatec.tabor@gmail.com. V předmětu e-mailu uveďte turnus a jméno dítěte (např. turnus č. 2, Pavel Novák). Do zprávy sdělte jméno a telefonní kontakt na zákonného zástupce, turnus a název tábora, jméno dítěte a jeho datum narození (slouží pro průkazné vytvoření pořadníku). Emailem dostanete odpověď, zda máte rezervované místo.
  2. Vyplňte Přihlášku dítěte (ke stažení na internetových stránkách obce) a musí ji podepsat oba zákonní zástupci.                                                                                                      Tento dokument odevzdejte do schránky na Obecním úřadě Rohatec nebo zašlete poštou na OÚ Rohatec do 30.5.2023. Na obálku napište TÁBOR.
  3. Uhradíte účastnický poplatek v ceně uvedené výše u názvu akce na účet 23327671/0100 (Komerční banka, a.s.) nejpozději do 30.5.2023

        VS 31171  turnus č. 1

        VS 31172  turnus č. 2

        zpráva pro příjemce: jméno dítěte/dětí!!!!!

  1. Pokud nebudou včas dodány dokumenty nebo zaslaná platba na účet, musíme bohužel nabídnout místo dalšímu zapsanému účastníkovi.
  2. Teprve ve chvíli, kdy obdržíme přihlášku dítěte a platbu na účet, je registrace potvrzena a místo závazně rezervováno.

 

Co bude třeba odevzdat při nástupu na tábor vedoucímu tábora?

- potvrzení o bezinfekčnosti, 

- ústně informace o zdravotním stavu dítěte v případě, že je dlouhodobá změna zdravotního stavu (neinfekční),

- informace k vyzvedávání/odchodu dítěte z tábora (ke stažení na internetových stránkách obce)

- kopii kartičky zdravotní pojišťovny

 

Co má mít dítě s sebou na tábor?

- oblečení vhodné vzhledem k počasí, místě konání a programu tábora,
- vhodnou obuv dle počasí a uvážení,

- batůžek,

- láhev na vodu viditelně podepsanou.
 

Základní pravidla:

- Zákonný zástupce nebo osoba uvedená v dokumentu INFORMACE O DÍTĚTI dítě

  přivede/odvede každý den konání tábora osobně, případně způsobem popsaným

  v dokumentu INFORMACE O DÍTĚTI.
- V případě, že se dítě daný den nebude moci tábora zúčastnit, řádně jej telefonicky omluví

  a to nejdéle do 8:00 daného dne u pořadatele tábora. Účastnický poplatek je v případě krátkodobé nepřítomnosti nevratný.
- V případě zrušení účasti dítěte ze strany zákonného zástupce do 14 kalendářních dnů

   před zahájením tábora může být účastnický poplatek vrácen pouze ve snížené výši 50%.

- V případě zrušení účasti dítěte ze strany zákonného zástupce 14 a méně kalendářních dnů

   účastnický poplatek nemusí být vrácen vůbec.
- Dítě je povinno dbát pokynů vedoucích.
- Dítě je povinno dodržovat hygienická opatření stanovená pořadateli tábora.
- Dítě nesmí opustit vymezený prostor bez souhlasu vedoucích.
- Dítě musí být ohleduplné k ostatním dětem a okolí a být slušné.
- Dítě nesmí na tábor vnášet nebezpečné předměty (zbraně a podobně).

Porušení těchto podmínek může vést k vyloučení dítěte z tábora, bez nároku na vrácení účastnického poplatku.

Za cenné předměty nepřebírají organizátoři odpovědnost.

 

KONTAKTNÍ OSOBA

 

Mgr. Cmolová Blanka (po-pá od 16:00 hod)

Tel.: +420 774 359 546, e-mail: rohatec.tabor@gmail.com

 

Přihláška dítěte na příměstský tábor (16.67 kB)

Zplnomocnění, bezinfekčnost, GDPR (22.28 kB)