Obsah

Logo

 

Vážení rodiče, děkujeme vám za váš zájem o naše příměstské tábory.  Pro letošní rok již máme naplněnou kapacitu příměstských táborů. Těšíme se na vaše děti příští rok na dalších třech turnusech v měsíci červenci 2021.

 

Příměstské tábory červenec 2020

Proč pořádáme denní tábory pro děti?

Obec Rohatec získala dotace z Operačního programu Zaměstnanost na pořádání příměstských táborů. Hlavním smyslem uspořádání příměstských táborů pro děti je pomoci jejich zákonným zástupcům s péčí o děti v době školních prázdnin a umožnit jim věnovat se svému zaměstnání nebo jeho hledání. Nezbytnou podmínkou spolufinancování táborů z prostředků Operačního programu Zaměstnanost je tedy doložení vazby na trh práce u obou zákonných zástupců dítěte.

 

Pro jaké děti jsou příměstské tábory určeny?

Příměstské  tábory  jsou  určeny  pro  děti ve  věku  6 – 12  let,  jejichž oba zákonní zástupci v době konání tábora splňují jednu z podmínek:
- jsou  zaměstnaní  (mají  uzavřenou  pracovní  smlouvu,  dohodu  o  pracovní  činnosti  nebo dohodu o provedení práce),
podnikají, jsou OSVČ,
- jsou nezaměstnaní, jsou vedeni v evidenci Úřadu práce a aktivně si zaměstnání hledají,
- jsou v procesu vzdělávání nebo se rekvalifikují.
Tábory  jsou  určeny   převážně pro  rodiče  a  jejich  děti, jejichž trvalé bydliště je v Rohatci, popřípadě blízkém okolí na území MAS Jižní Slovácko. Dále své děti mohou přihlásit rodiče, kteří bydlí nebo i jen pracují v oblasti MAS Jižní Slovácko - viz. mapa oblasti.

Mapa oblasti

 

Jaké tábory vám nabízíme?

Příběhy z indiánského týpí. (turnus č. 1)

Termín: 3. - 10. července 2020 (ve státní svátek 6. 7. 2020 se tábor nekoná)

Počet dětí: 20

Účastnický poplatek: 1.800 Kč

Děti se více obeznámí a sblíží s životem indiánů, jejich zvyky a dovednostmi. K dispozici budou mít velké týpí, nebudou chybět sportovní a tvořivé činnosti zaměřené na indiánské tradice.

 

Pro chytré hlavičky a šikovné ručičky. (turnus č. 2)

Termín: 13. - 17. července 2020

Počet dětí: 20

Účastnický poplatek: 1.800 Kč

Zábavné a tvořivé činnosti s uplatněním vlastní fantazie a dovedností, proložené spoustou pohybových aktivit a her.

 

Sporty pro kluky a holky. (turnus č. 3)

Termín: 20. - 24. července 2020

Počet dětí: 20

Účastnický poplatek: 1.800 Kč

 

Sportovně orientovaný tábor zaměřený na tenis, florbal, basketbal, skok přes švihadla a lana. Děti se seznámí i s jinými sportovními aktivitami, které se mohou provádět na sportovním hřišti u Základní školy v Rohatci.

 

Jak bude tábor probíhat?

Tábor se uskuteční v nejbližším okolí ZŠ a MŠ Rohatec, nebo bude vycházka po okolí, popř. výlet. Stravování dětí (svačina, oběd, svačina, pitný režim) bude zajištěno z kuchyně Základní školy v Rohatci. Tábor bude každý den probíhat od 7:00 hod. do 16:00 hod. mimo státní svátek 6. července 2020. Příchod dětí bude probíhat od 7:00 hod. do 8:00 hod. a vyzvedávání od  15:30 hod. do 16:00 hod. 

Na kolik táborů mohu děti přihlásit?   

Přihlásit je možné všechny děti rodičů, kteří splňují výše uvedené podmínky. Jedno dítě může být přihlášeno na max. 2 tábory v rámci letních školních prázdnin v daném roce, v případě volných kapacit lze akceptovat i přihlášku na více táborů.

Mohu mít nějakou slevu na platbu za tábor?

Můžete mít slevu z platby za tábor vždy v jednom z turnusů, pokud na něj přihlásíte vaše dvě nebo více dětí. První dítě platí 1.800 Kč, druhé a další pak 1.500 Kč.

Příměstské tábory a mimořádná a krizová opatření v souvislosti s Covid-19

Obec Rohatec jako pořadatel všech výše uvedených táborů průběžně vyhodnocuje mimořádná a krizová opatření Vlády ČR, případně Ministerstva zdravotnictví ve vztahu k organizačním a hygienickým podmínkám pořádání denních táborů pro děti. V případě, že vzhledem k aktuálně platným opatřením nebude možné některé tábory uskutečnit, budou všem zákonným zástupcům přihlášených dětí vráceny uhrazené poplatky v plné výši. Pořadatel si vyhrazuje právo akci zrušit.

 

Zákonní zástupci v den nastoupení dítěte na tábor předají vedoucímu vyplněný formulář INFORMACE O DÍTĚTI, kde bude i PROHLÁŠENÍ O BEZINFEKČNOSTI, ve kterém zákonný zástupce uvádí, že dítě je v současné době plně zdravotně způsobilé k účasti na akci, nejeví známky akutního onemocnění (například horečky nebo průjmy) a není mu známo, že by během 14 kalendářních dnů před zahájením akce přišlo do styku s fyzickou osobou nemocnou infekčním onemocněním vč. onemocnění COVID-19 nebo podezřelou z nákazy infekčním onemocněním vč. onemocnění COVID-19. Dítěti není nařízeno karanténní opatření. Zákonný zástupce se zavazuje zajistit, že dítě bude v průběhu tábora dodržovat případně stanovená hygienická opatření.

 

Jak přihlásím své dítě na tábor?

1. Napište na  e-mail: rohatec.tabor@gmail.com. V předmětu e-mailu uveďte turnus a jméno dítěte (např. turnus č. 2, Pavel Novák). Do zprávy sdělte jméno a telefonní kontakt na zákonného zástupce, turnus a název tábora, jméno dítěte a jeho datum narození (slouží pro průkazné vytvoření pořadníku). Emailem dostanete odpověď, zda máte rezervované místo.

2. Vyplňte   Přihlášku   dítěte   (ke   stažení   na   internetových   stránkách   obce)   a   musí   ji podepsat oba zákonní  zástupci.  Současně  si  oba  zákonní  zástupci  vyřídí  potvrzení  formuláře  o  vazbě  na  trh práce,  a to buď  u  svého   zaměstnavatele, u poskytovatele vzdělávání či rekvalifikace, nebo   na   Úřadu práce.    Osoby  samostatně   výdělečně   činné   požádají  o  vystavení potvrzení na příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení (Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce najdete na internetových stránkách Obce Rohatec).

Tyto dokumenty odevzdejte do schránky na Obecním úřadě Rohatec nebo zašlete poštou na OÚ Rohatec i s Přihláškou dítěte nejpozději do 17. 6. 2020. Na obálku napište TÁBOR.

-  1x Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce

-  1x kopii rozsudku soudu o svěření dítěte do péče

3. Uhradíte účastnický poplatek v ceně uvedené výše u názvu akce (u druhého dítěte se slevou) na účet  23327671/0100 (Komerční banka, a.s.) do termínu 30. 6. 2020!!!

VS 3117    SS první turnus 12020(SS – specifický symbol uveďte dle turnusu)

VS 3117    SS druhý turnus 22020

VS 3117   SS třetí turnus 32020 

4. S ohledem na podmínky dotace z Operačního programu Zaměstnanost musíme bohužel trvat na dodání všech výše požadovaných dokumentů a nemůžeme akceptovat zaslání kopií nebo scanů dokumentů. Pokud nebudou včas dodány dokumenty nebo zaslaná platba na účet, musíme bohužel nabídnout místo dalšímu zapsanému účastníkovi.

5. Teprve ve chvíli, kdy obdržíme ORIGINÁLY Přihlášky dítěte, Potvrzení o postavení podpořené osoby na trhu práce od obou zákonných zástupců dítěte a platbu na účet, je registrace potvrzena a místo závazně rezervováno.

 

Co bude třeba odevzdat při nástupu na tábor vedoucímu tábora?

- vyplněný a  podepsaný  dokument  INFORMACE O DÍTĚTI (zahrnuje kontakty na zákonné   zástupce,   potvrzení  o  bezinfekčnosti,   informace  o  zdravotním  stavu  dítěte,  informace    k vyzvedávání/odchodu dítěte z tábora),
- kopii kartičky zdravotní pojišťovny.
 

Co má mít dítě s sebou na tábor?

- oblečení vhodné vzhledem k počasí, místu konání a programu tábora,

- vhodnou obuv dle počasí a uvážení,

- batůžek,

- láhev na vodu viditelně podepsanou.
 

Základní pravidla:

- zákonný   zástupce    nebo  osoba    uvedená  v dokumentu  INFORMACE  O  DÍTĚTI   dítě  přivede/odvede    každý   den    konání    tábora   osobně,   případně     způsobem   popsaným  v dokumentu INFORMACE O DÍTĚTI,

- v případě,  že  se  dítě  daný den  nebude moci tábora zúčastnit, řádně jej telefonicky omluví,  a  to  nejdéle  do  8:00   hod.  daného  dne   u   pořadatele    tábora,    účastnický poplatek  je v případě krátkodobé nepřítomnosti nevratný,

- v  případě  zrušení  účasti  dítěte  ze  strany   zákonného zástupce  do  14   kalendářních dnů před  zahájením  tábora  může  být  účastnický  poplatek vrácen pouze ve snížené výši 50%,

- v případě  zrušení  účasti  dítěte  ze  strany  zákonného zástupce 14 a méně kalendářních dnů před zahájením tábora  účastnický poplatek nemusí být vrácen vůbec,

- dítě je povinno dbát pokynů vedoucích,

- dítě je povinno dodržovat hygienická opatření stanovená pořadateli tábora,

- dítě nesmí opustit vymezený prostor bez souhlasu vedoucích,

- dítě musí být ohleduplné k ostatním dětem a okolí a být slušné,

- dítě nesmí na tábor vnášet nebezpečné předměty (zbraně a podobně).

Porušení  těchto  podmínek  může  vést  k   vyloučení  dítěte  z tábora  bez  nároku na vrácení účastnického poplatku.

Za cenné předměty nepřebírají organizátoři odpovědnost.

 

KONTAKTNÍ OSOBA

 

Mgr. Blanka Cmolová (po-pá od 16:00 hod.) – vedoucí tábora

Tel.: +420 774 359 546, e-mail: rohatec.tabor@gmail.com